I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az alábbi Adatkezelési szabályzat az ETISOFT Sp. Z o.o. számára az alábbi internetes oldalon keresztül átadott adatok kezeléséről rendelkezik www.etisoft.hu

2. Az internetes oldalon keresztül megadott személyes adatok kezelője a gliwicei székhelyű ETISOFT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. A gliwicei Kerületi Bíróság – X Gazdasági Osztályán vezetett cégbírósági bejegyzés száma: 0000138415, gazdasági tevékenység végzésének helye és értesítési cím: ul. Szara 21, 44-100 Gliwice, Adószám: 6312362213, REGON szám: 277940286, törzstőke: 5.000.000,00 zł., elektronikus postacím: rodo@etisoft.com.pl., Tel. 32 332 80 00, a továbbiakban Adatkezelő.

3. Az internetes oldalon keresztül szolgáltatott személyes adatok kezelése az Európai Parlament és Tanács 2016.04.27-ei, (EU) 2016/679-es számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének megfelelően történik, a továbbiakban általános adatvédelmi rendelkezés (HL 119., 2016., 1. o.), illetve a 2002. Július 18-i, az elektronikus szolgáltatásokról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően (Lengyel Közlöny, 2002., 144. Sz., 1204.)

4. Az Adatkezelő különös figyelmet fordít azon személyek érdekeinek védelmére, akik a honlapon keresztül adják meg az adataikat, és különösen biztosítja, hogy az általa összegyűjtött adatok a megfelelő technikai és szervezeti intézkedések felhasználásával: a törvénynek megfelelően kerülnek feldolgozásra; csak előre meghatározott, törvényes célokra kerülnek felhasználásra, és az e célokkal összeegyeztethetetlen további feldolgozás tárgyát nem képezik; ténylegesen helyesek és megfelelnek a feldolgozás céljának; tárolásuk lehetővé teszi az érintett személy azonosítását, nem haladja meg a feldolgozás célját, és olyan módon kerülnek feldolgozásra, mely garantálja a személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve a jogosulatlan vagy jogellenes feldolgozással és véletlen adatvesztéssel, megsemmisítéssel vagy károsítással szembeni védelmet.

5. Figyelembe véve a személyes adatok feldolgozásának természetét, terjedelmét, összefüggéseit és céljait, valamint azon személyek jogait vagy szabadságait, akiknek az adatait különböző valószínűséggel előforduló események és veszély fenyegeti, az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok feldolgozásának biztonságát; különösen tekintettel az olyan technikai intézkedések alkalmazására, amelyek megakadályozzák az illetéktelen személyek által elektronikus úton továbbított személyes adatok megszerzését és módosítását.

II. A SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSÉNEK CÉLJA, ILLETVE A SZEMÉLYES ADATOK BEFOGADÓI

1. A weboldalon keresztül gyűjtött személyes adatok az Adatkezelő által a következő célok érdekében kerülnek feldolgozásra:

a) ajánlattétellel kapcsolatos kérdések megválaszolása az adatvédelemről szóló rendelet 6. Cikke, (1) bekezdése b. pontjának megfelelően,
b) javítási szolgáltatással kapcsolatos szerződések kötése és végrehajtása az adatvédelemről szóló rendelet 6. Cikke, (1) bekezdése b. pontjának megfelelően,
c) az Adatkezelő saját termékeinek és szolgáltatásainak marketingje az adatvédelemről szóló rendelet 6. Cikke, (1) bekezdése b. pontjának megfelelően,
d) az adatvédelemről szóló rendelet 6. Cikke, (1) bekezdése b. pontjának megfelelő marketing,
e) kereskedelmi információ küldése az adatvédelemről szóló rendelet 6. Cikke, (1) bekezdése b. pontjának megfelelően,

2. A weboldalon keresztül gyűjtött személyes adatokat az Adatkezelő a következő entitások rendelkezésére bocsáthatja:

a) Azon személyek esetében, akik a webhelyet ajánlatkérésre, valamint a karbantartási szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések megkötésére és végrehajtására használják, az Adatkezelő a személyes adatokat az Adatkezelővel gazdasági kapcsolatban lévő entitásokkal oszthatja meg – úgy mint:

  • Etisoft Warszawa Sp. z o.o.
  • Etisoft Kraków Marek Obłaza Sp.k.
  • Etisoft Smart Solutions Sp. z o.o.
  • „Ribbon” Systems Poland Sp. z o.
  • „Orion” Znakowanie Towarów Sp. z o.o.
  • Etisoft Nordic ApS
  • Etisoft spol. s r.o.
  • Etisoft Slovensko S.R.O.
  • Etisoft Deutschland

futár-, szállítmányozási, fuvarozási és postai szolgáltatásokat nyújtó partnerek. számviteli, jogi és tanácsadói szolgáltatások nyújtóival, amelyek az Adatkezelőt számviteli, jogi vagy tanácsadási támogatással látják el, illetve amelyek az Adatkezelőt olyan informatikai megoldásokkal látják el, amelyek lehetővé teszik az Adatkezelő számára az üzleti tevékenység végzését, beleértve a weboldal és az általa nyújtott szolgáltatások működtetését (különösen a weboldal működtetését biztosító szoftver szolgáltatójára, az e-mail és a tárhely szolgáltatójára, valamint a vállalatirányításra és a technikai segítségnyújtásra szánt szoftverek beszállítójára), feltéve, hogy az Adatkezelő a nevében eljáró kiválasztott szolgáltató részére gyűjtött személyes adatokat csak az adatfeldolgozás meghatározott céljának eléréséhez szükséges esetben és mértékben és az Adatvédelmi irányelveknek megfelelően adja át.

b) Egyéb esetben az Adatkezelő a személyes adatokat olyan partnerekkel osztja meg, amelyek az Adatkezelőt olyan informatikai megoldásokkal látják el, amelyek lehetővé teszik az Adatkezelő számára az üzleti tevékenység végzését, beleértve a weboldal és az általa nyújtott szolgáltatások működtetését (különösen a weboldal működtetését biztosító szoftver szolgáltatójára, az e-mail és a tárhely szolgáltatójára, valamint a vállalatirányításra és a technikai segítségnyújtásra szánt szoftverek beszállítójára), feltéve, hogy az Adatkezelő a nevében eljáró kiválasztott szolgáltató részére gyűjtött személyes adatokat csak az adatfeldolgozás meghatározott céljának eléréséhez szükséges esetben és mértékben és az Adatvédelmi irányelveknek megfelelően adja át.

III.  AZ ADATOK KEZELÉSÉNEK ALAPJA ÉS MEGŐRZÉSÜK IDŐTARTAMA

1. A személyes adatok megadása a honlapon keresztül a felhasználók részéről önkéntes, azonban amennyiben nem adják meg az Ajánlatkérési és a Javítási űrlapokon, a kérdés megválaszolásához szükséges személyes adatokat, illetve azokat, melyek a karbantartási szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés megkötéséhez és végrehajtásához szükségesek, akkor nincs lehetőség az ajánlatkérés megválaszolására, és a karbantartási szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződések megkötésére és végrehajtására.

2. Amennyiben a személyes adatok kezelése az ajánlatkérés megválaszolása céljából, illetve a karbantartási szerződés megkötése és végrehajtása céljából történik, úgy az Adatkezelő számára az adatok kezelése szempontjából lapvető feladata, hogy a felhasználó kérésére, melynek adatairól szó van, a szerződéskötés előtt a megfelelő intézkedések végrehajtása (az adatvédelemről szóló rendelet 6. Cikke, (1) bekezdése b. pontja).

Amennyiben az adatok kezelésének célja az Adatkezelő termékeinek és szolgáltatásainak közvetlen marketingje, úgy az adatok kezelésének alapjai az Adatkezelő jogos és indokolt céljai – a saját szolgáltatások és termékek közvetlen marketingjére vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően (az adatvédelemről szóló rendelet 6. Cikke, (1) bekezdése f. pontja).

Abban az esetben, ha az adatfeldolgozás marketing céljából történik, úgy a személyes adatok feldolgozásához előzetes hozzájárulás szükséges (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk. (1) bekezdés a pont).
Abban az esetben, ha az adatfeldolgozás elektronikus útön történő kereskedelmi információ küldése céljából történik, úgy a személyes adatok feldolgozásához előzetes hozzájárulás szükséges (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk. (1) bekezdés a pont).

3. A weboldalon keresztül gyűjtött személyes adatokat az Adatkezelő a következő időszakban tárolja:

a) Amennyiben a személyes adatok ajánlatkérés céljából, vagy a karbantartási szerződés megkötése és végrehajtása céljából kerültek feldolgozásra – egyéb szerződésben foglaltak végrehajtásának ideje, szerződés felbontása, megszünése, az ajánlattételhez szükséges időszak, a karbantartási szerződés végrehajtásához szükséges ideig, felbontásáig vagy megszünéséig. Ezt követően, az adatok csak annyi ideig tárolhatók, ameddig a szerződésben foglaltak szerint az Adatkezelőnek a szerződésre vonatkozó további követelése lehet a szerződött féllel szemben, illetve a szerződött félnek követelése lehet az Adatfeldolgozóval szemben.

b) Abban az esetben, ha a személyes adatok feldolgozása az Adatkezelő saját termékeinek és szolgáltatásainak közvetlen marketingjét szolgálja – az az időszak, amelyben fennáll az Adatkazelő jogilag alátámasztott érdeke, de nem hosszabb ideig, mint ameddig az Adatkezelő követeléssel élhet az adott személy felé az általa nyújtott szolgáltatásokból fakadóan (az elévülési időt a Polgári Törvénykönyv határozza meg, mely szerint a gazdasági tevéenységekhez kapcsolódó követelések alapvető elévülési ideje három év, az adásvételi szerződésekhez köthetően pedig két év), azzal a megkötéssel, hogy az Adatkezelő ebben az időszakban már nem használhatja fel az adatokat továábi marketongtevékenységhez.

c) Abban az esetben, ha a személyes adatok feldolgozása marketing és kereskedelmi információ elektronikus úton történő továbbítására szolgál – amíg az érintett személy a hozzájárulását vissza nem vonja.

IV.  AZ ADATOKHOZ VALÓ SZABAD HOZZÁFÉRÉS ÉS MÓDOSÍTÁS JOGA, ILLETVE AZ ADATAIKAT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓ SZEMÉLYEK TOVÁBBI JOGAI

1. A weboldal felhasználójának joga van kérni az Adatkezelőtől a személyes adataihoz való hozzáférést (tájékoztatást a feldolgozott adatokról, valamint azok másolatát), helyesbítését (adatmódosítás), eltávolítását („felejtés joga„), vagy a kezelés korlátozását (adatkezelés felfüggesztése az adatok törlése nélkült – benyújtott kérelem alapján), jogában áll kifogást emelni a feldolgozással szemben, illetve joga van adatainak átadására egy másik adatkezelőnek az általános adatvédelmi rendelet 20. cikkében meghatározott körben. E jogok gyakorlásának részletes feltételei megtalálhatóak Az általános adatvédelmi rendelet 15-21. cikkében.

2. Annak az online felhasználónak, akinek az adatait az Adatkezelő elektronikus úton küldött marketing és kereskedelmi információ továbbítására, a felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kezeli (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdése, 1. Pontja alapján), bármikor joga van visszavonni a hozzájárulását, az adatkezelés jogosságára való befolyás nélkül, melyet a hozzájárulás visszavonása előtt alkalmaztak.

3. Azon felhasználóknak, akiknek az adatait az Adatkezelő kezeli, bármikor joguk van kifogást emelni – egyedi helyzetükből fekedóan -, a személyes adataik kezelésével szemben az adatvédelmi szabályozás 6. Cikke (1) bekezdése, e. pontjának (közérdek vagy közfeladatok) vagy f. pontjának (az Adatkezelő jogos érdeke) értelmében. Az Adatkezelőnek ebben az esetben már nem szabad feldolgozni ezeket a személyes adatokat, kivéve, ha olyan valós és megalapozot jogi alapot mutat fel a feldolgozásra, melyek az adott személy jogait és szabadságait érintik, nyomozást vagy védelmet szolgálnak.

4. Az a felhasználó, akiknek az adatait az Adatkezelő saját termékeinek és szolgáltatásainak közvetlen marketingje céljából kezeli, bármikor joga van kifogást emelni az ilyen típusú adatkezeléssel szemben.

5. A fenti pontokban említett jogok gyakorlása érdekében felveheti a kapcsolatot az Adatkezelővel, ha a megfelelő üzenetet írásban vagy e-mailben elküldi az adatvédelmi szabályzat elején megjelölt Adatkezelő címére.

V.  PANASZ BENYÚJTÁSÁNAK JOGA A FELÜGYELETI SZERVEKHEZ

1. A honlap azon felhasználóinak, akiknek az adatait az Adatkezelő kezeli, jogukban áll panasszal fordulni a felügyeleti szervekhez az általános adatvédelmi rendelet rendelkezéseiben és a lengyel jogszabályokban foglaltak szerint, különösen a személyes adatok védelméről szóló törvény rendelkezéseiben meghatározott módon. A lengyelországi felügyelő szerv a személyes adatok védelmével foglalkozó hivatal elnöke.

VI.  COOKIES ÉS KEZELÉSI ADATOK

1. A sütik (cookie-k) szöveges fájlok formájában tárolt rövid információk, melyeket a szerver küld és az internetes oldal felhasználójánál kerülnek tárolásra (pl. Asztali számítógép vagy laptop merevlemezén, vagy az okostelefon memóriakártyáján – attól függően, hogy milyen eszközt használ a látogató). Részletes információ a cookie-kra, valamint a kialakulásukra vonatkozóan az alábbi oldalon: https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-süti

2. Az adatkezelő a Cookie fájlokban tárolt információkat az alábbi módokon használhatja fel az alatt az idő alatt, amíg a felhasználó az oldalon tartózkodik:

a) a webhelyre bejelentkezett személyek azonosítására, és a bejelentkzezés tényének megállapítására;

b) bejelentkezési adatok, illetve az Ajánlatkérési vagy a Javítási űrlapon megadott adatok tárolására;

c) a weboldal tartalmának testreszabására az egyes felhasználók személyes beállításainak megfelelően (pl. szín, betűméret, elrendezés), és a weboldal használatának optimalizálására;

d) névtelen statisztikák vezetésére a weboldal használatának módjáról;

3. A piacon elérhető internetes böngészők többsége alapértelmezés szerint elfogadja a cookie-k mentését. Mindenkinek meghatározhatja a Cookie-k használatának feltételeit a saját böngészüjének beállításaiban. Ez azt jelenti, hogy pl. részlegesen csökkenthetik (pl. egy időre), vagy teljesen le is tilthatják a Cookie-k mentését – ez utóbbi eset azonban hatással lehet a honlap működésére.

4. A böngésző Cookie-kkal kapcsolatos beállításai jelentős hatással vannak a weboldal használata során használt Cookie-khoz való hozzájárulásra – ez a hozzájárulás kifejezhető a böngésző beállításaival. Ennek hiányába módosítani kell webböngésző beállításait a Cookie-kra vonatkozóan.

5. A Cookie-kra vonatkozó beállításokkal kapcsolatban további információkat találhat az alábbi oldalakon:

6. Az Adatkezelőa weboldal használatával kapcsolatos adatokat (IP-cím, domain) is feldolgozza, annak érdekében, hogy statisztikákat hozzon létre a weboldal adminisztrációjára vonatkozóan. Ezek az adatok tömegesek, és nem tartalmaznak olyan információkat, amelyek alapján azonosítani lehet a látogatókat a weboldalon, és azokat az Adatkezelő harmadik felek nem adja át.

VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A weboldal tartalmazhat más weboldalakra vonatkozó hivatkozásokat. Az Adatkezelő azt javasolja, hogy más webhelyek meglátogatása után olvassa el a webhelyek adatvédelmi politikáját. Az Adatkezelő kijelenti, hogy ez az Adatvédelmi Szabályzat kizárólag az alábbi címen elérhető weboldal használatára vonatkozik: www.etisoft.hu

2. Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy a feldolgozott személyes adatok védettek legyenek, és különösen védi az adatokat a jogosulatlan hozzáféréstől, jogosulatlan személyektől, az alkalmazandó jogszabályok megsértésével történő kezeléstől, változtatásoktól, elvesztéstől, károsítástól vagy megsemmisítéstől.

3. Az Adatkezelő megfelelő módon biztosítja a következő technikai intézkedéseket a jogosulatlan személyek által elektronikusan továbbított személyes adatok megszerzésének és módosításának megakadályozására:

a) Az adatkészlet jogosulatlan hozzáférés elleni védelme.
b) A fiókhoz való hozzáférés csak egyéni bejelentkezés és jelszó megadása után lehetséges.
c) SSL tanúsítvány.

Cookies

Back to top